ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ

Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ’ όψη του:

1)Τις από 5/4/1959, 8/8/1960 και 20/10/1961 ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνστ. Π. Μπάκαλα, δημοσιευθείσες από το Πρωτοδικείο Αθηνών με τα υπ’ αριθ. 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, του έτους 1962 πρακτικά του και κηρυχθείσες κύριες με τις υπ’ αριθ. 10974, 10975 και 10976 του έτους 1962 αποφάσεις του, 2)το υπ’ αριθ. 255/24-4-1964 Β. Δ/μα “περί εγκρίσεως συστάσεως Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ” και κύρωση του Οργανισμού αυτού, 3) τον Α.Ν. 2039/1939 και το Καν. Δ/γμα 18/23-8-1941, όπως αυτά ισχύουν τώρα. 4)την υπ’ αριθ. Μ5979/2467/25-1-1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών “καθορισμός των ειδικότερων όρων και λεπτομερειών της επωφελέστερης διάθεσης των εσόδων του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π.ΜΠΑΚΑΛΑ” και την από 31/01/2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π.ΜΠΑΚΑΛΑ. 5)Το ν.4182/10-9-2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και ιδία τις διατάξεις του των άρθρων 40 επ. και 50 επ.

Αποφασίζει

τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (κατηγορίες 4, 5, 6α και 6β) και τριών (3) για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (κατηγορίες 1, 2, 3 και 7), σε σπουδαστές οι οποίοι, απαραιτήτως και ανεξαρτήτως κατηγορίας 1) κατάγονται από το νομό Αρκαδίας εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής ή έστω εκ της μιας τούτων, 2) «έχουν οικονομική αδυναμία» 3) «διακρίνονται για το ήθος και τις πνευματικές τους ικανότητες» και 4) δεν λαμβάνουν υποτροφία ή οποιαδήποτε μηνιαία χρηματική παροχή από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο φορέα, ούτε έχουν εκπέσει από υπαιτιότητά τους από τη χορήγηση υποτροφίας για σπουδές στην ίδια σχολή.

Ι.- Δικαιούχοι είναι οι εξής διαδοχικά ανά κατηγορία (εξωτερικού – εσωτερικού) της διαδοχικής επιλογής νοουμένης ως της περιπτώσεως κατά την οποία συντρέχουν, τόσο ως προς την επίδοση, τις σπουδές όσο και ως προς τα περιουσιακά στοιχεία, ταυτόσημες καταστάσεις, οπότε και μόνο η προηγούμενη κατηγορία αποκλείει την επόμενη, :

  1. Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεωςγια προπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό.
  2. Οι αριστούχοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπήρξαν απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεωςγια μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους νεότερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους.
  3. α) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων νομού Αρκαδίαςγια προπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό και β) αριστούχοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπήρξαν απόφοιτοι Λυκείων νομού Αρκαδίαςγια μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους νεότερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους.
  4. Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεωςγια προπτυχιακές σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού.
  5. Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Αρκαδίαςγια προπτυχιακές σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού.
  6. Οι απόφοιτοι Λυκείων α) Τριπόλεως και β) νομού Αρκαδίας, που αποφοίτησαν με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, για προπτυχιακές σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού.
  7. Οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ για μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους νεώτερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «διαγωνισμό επιλογής υποτρόφων», πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 20 10672, Αθήνα, από 04.04.2022 μέχρι και 03.05.2022.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς (ΕΛΤΑ, COURIER).

Διαβάστε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  καθώς και το έντυπο αιτήσεως, στο οποίο αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση www.bakalas-foundation.gr/eggrafa.