Πρόσκληση ΠΜΣ- Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων| Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, με τίτλο:

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εισάγει τους φοιτητές ισόποσα σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου μέσα σε μια διεθνή προοπτική, όπου το θεωρητικό μεθοδολογικό υπόβαθρο συμπορεύεται με τεχνολογικές αναζητήσεις, σε απόλυτη συμβατότητα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κτηρίων και συνόλων.

Οι σπουδές, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα προγράμματα σπουδών του Δικτύου Μεταπτυχιακών Σπουδών UNITWIN_UNESCO “Culture, Tourism, Development” στο οποίο ανήκει,  είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ερευνητικό και επαγγελματικό, βασισμένο στην διεπιστημονικότητα και παρέχουν στους αποφοίτους του ένα εξειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα. 

Η διάρκεια των σπουδών είναι  τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία αφορούν κυρίως  την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας.

Το ακαδημαϊκό έτος  2021-22 η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλάβει:

Α. παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω online διαλέξεων

Β. συμμετοχή σε εντατικά διήμερα ή τριήμερα εργαστήρια με φυσική παρουσία στα Χανιά, των οποίων οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και φοιτητές/τριες από άλλες πόλεις. Επίσης το Πρόγραμμα στο Γ΄εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει  υποχρεωτική εκπαιδευτική επίσκεψη σε μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Για κάθε διδακτικό εξάμηνο καταβάλλεται τέλος εγγραφής 500 ευρώ (συνολικά δίδακτρα 2000 ευρώ) ενώ προβλέπονται υποτροφίες.

Αριθμός εισακτέων : 20

Λήξη προθεσμίας υποψηφιοτήτων:  5 Σεπτεμβρίου 2021

Η ημερομηνία της συνέντευξης μέσω zoom θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας των υποψηφιοτήτων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 13 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη μαθημάτων:4 Οκτωβρίου 2021

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων εκτός από την υποχρεωτική συνέντευξη, είναι η αναλυτική βαθμολογία του διπλώματος ή του πτυχίου τους, καθώς και οι επιδόσεις τους σε μαθήματα συγγενή/συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη, ενώ συνεκτιμώνται η τυχόν γνώση επιπρόσθετων ξένων γλωσσών, οι εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις,η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα και  οι συστατικές επιστολές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση e-graduate.tuc.gr

Οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά μέσω του παραπάνω συστήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίο ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους (για όσους θα γίνουν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο 2021)
 2.  Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα
 5.  Υπόμνημα, στο οποίο ο υποψήφιος θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
 6. Δύο συστατικές επιστολές, που αποστέλλονται από τους συντάκτες τους απευθείας στη Γραμματεία της Σχολής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων
 7. Τεκμηρίωση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσαςεπιπέδου Β2. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση και άλλης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας
 8. Φάκελο τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων
 9. Ειδικά για τους διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούςportfolio εργασιών.

ΑΝΟΙΚΤΗ ENΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Στις 16 Ιουλίου 2021 έχει προγραμματισθεί ανοικτή ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω ZOOM όπου η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κ. Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα και μαζί με μέλη ΔΕΠ της Σχολής θα απαντούν σε ερωτήσεις των υποψηφίων. Ο σύνδεσμος (link) θα ανακοινωθεί προσεχώς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

 1. Στην ιστοσελίδα της Σχολής στην οποία θα υπάρχει συνεχής πληροφόρηση: https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes
 2. Στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης Τηλ.: 28210-37111  Emails: secretary_arch@lists.tuc.gr amalli<στο>isc.tuc.gr