Θέση εργασίας MIS Analyst

Η Διεύθυνση MIS έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών (MIS), της διαθεσιμότητας και της εγκυρότητας των σχετικών πληροφοριών, καθώς και της εξασφάλισης της προσβασιμότητας σε αυτά, σε επίπεδο Ομίλου.

Το αντικείμενο της Διεύθυνσης επικεντρώνεται στην κατάρτιση και την τυποποίηση αναφορών (reports) και αναλύσεων, με σκοπό τη λειτουργική υποστήριξη διάφορων Διευθύνσεων, καθώς και την ενημέρωση εξωτερικών φορέων και αρχών.

Job Description

  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση δομής δεδομένων για την κάλυψη των απαιτήσεων εποπτικών και κανονιστικών αναφορών, καθώς και αναφορών διοικητικής πληροφόρησης.
  • Συλλογή, επεξεργασία και ενοποίηση στοιχείων με τη χρήση εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence), επεξεργασίας δεδομένων (Data Mining), στατιστικής ανάλυσης (Statistical Analysis) και απεικόνισης (Visualisation) δεδομένων.
  • Ανάπτυξη διαδικασιών και μηχανισμών τεκμηρίωσης και διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφόρησης.
  • Υποστήριξη των Λειτουργών κατά τη χρήση των ανωτέρω εργαλείων.

Desired qualifications

  • Καλή γνώση εργαλείων σχεδιασμού και ανάλυσης δεδομένων (ER και ANSI standard SQL).
  • Εμπειρία σε εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας και επεξεργασίας δεδομένων.
  • Γνώση εργαλείων Hyperion Planning και Oracle Essbase θα εκτιμηθεί.
  • Κατανόηση βασικών χρηματοοικονομικών όρων θα εκτιμηθεί, π.χ. οικονομικές καταστάσεις, διαδικασίες προϋπολογισμού και πρόβλεψης.
  • Άριστη γνώση MS Office.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με κωδικό MIS πατώντας εδώ έως 10 Ιουλίου 2020.